Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________Rada Starszych

Art. 21. 1. Rada Starszych, na czele z Pastorem jako jej przewodniczącym z urzędu, stanowi kierownictwo Zboru.

2. Do właściwości Rady Starszych należy:

przyjmowanie członków Zboru, a także ich skreślanie z listy członków,

podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych członków Zboru poprzez udzielanie upomnienia, zawieszania w prawach członkowskich lub wykluczanie ze Zboru,

zgłaszanie kandydatów na duchownych Kościoła,

zgłaszanie propozycji kandydata na urząd Pastora i Pełniącego Obowiązki Pastora,

zatwierdzanie propozycji kandydata na urząd Pastora Pomocniczego,

wnioskowanie o odwołanie Pastora, Pastora Pomocniczego i Pełniącego Obowiązki Pastora,

tworzenie, przekształcanie i znoszenie diakonii zborowych oraz zborowych jednostek organizacyjnych,

powoływanie i odwoływanie osób odpowiedzialnych za daną diakonię lub jednostkę organizacyjną,

decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników,

dysponowanie majątkiem zboru ruchomym i nieruchomym,

występowanie z wnioskami o umieszczenie w planie zagospodarowania gminy planowanych do budowy obiektów sakralno-kościelnych,

decydowanie o ofiarach na cele Zboru, Okręgu i Kościoła,

zatwierdzanie wniosku Pastora w sprawie udziału przedstawicieli Zboru w Synodzie i Zgromadzeniu Okręgu,

3. Starszym Zboru może zostać członek Zboru, który posiada powołanie do tej służby, odpowiada moralnym wymogom Pisma Świętego oraz ma przynamniej trzyletni staż wiary.

4. Starsi Zboru powoływani i odwoływani są przez członków Zboru na wniosek Pastora. Wniosek o odwołanie Starszego Zboru wymaga zaopiniowania przez Prezbitera Okręgowego.

5. Odwołanie Starszego Zboru może nastąpić także z inicjatywy Prezbitera Okręgowego w przypadku przyjęcia nauki niezgodnej z doktryną Kościoła lub naruszania norm moralności chrześcijańskiej.

6. Starszy Zboru przestaje pełnić swą funkcję także w przypadku rezygnacji lub ukończenia 70 lat.

7. Pastor zwołuje posiedzenia Rady Starszych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

8. Posiedzenie Rady Starszych może zwołać w szczególnych przypadkach, określonych przez Naczelną Radę Kościoła, także Prezbiter Okręgowy i wówczas on przewodniczy obradom.

9. Uchwały Rady Starszych zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w posiedzeniu przynajmniej 2/3 jej członków.

10. Postanowienia Rady Starszych w sprawach dyscyplinarnych duchownych i diakonis muszą uzyskać uprzednio zgodę Naczelnej Rady Kościoła.

11. Członkowie Zboru w sprawach dyscyplinarnych mogą odwoływać się od decyzji Rady Starszych do Prezbitera Okręgowego poprzez Pastora.

12. Zbory, w których nie można powołać Rady Starszych, podlegają jurysdykcji Prezbitera Okręgowego.

13. W razie potrzeby Zbór może na wniosek Pastora powołać Radę Zboru.

Członkowie Zboru

Art. 22. 1. Członkiem Zboru jest osoba, która uznała prawdy wiary Kościoła, przyjęła chrzest wiary oraz pisemnie zadeklarowała członkostwo.

2. Prawa i obowiązki członków wynikają bezpośrednio z Pisma Świętego, a w szczegółach są ustalane przez Zbory.

3. Członkostwo wygasa przez dobrowolne wystąpienie, przeniesienie, skreślenie z listy członków, wykluczenie lub śmierć.

Art. 23. 1. Członkowie Zboru poprzez głosowanie wypowiadają się w sprawach:

zatwierdzanie propozycji odnośnie do obsadzania urzędu Pastora, Pastora Pomocniczego i Pełniącego Obowiązki Pastora,

opiniowanie wniosku o odwołanie Pastora, Pastora Pomocniczego i Pełniącego Obowiązki Pastora,

powołanie i odwołanie Starszych Zboru na wniosek Pastora,

powoływanie lub odwoływanie Zborowej Komisji Kontrolującej,

opiniowanie wniosku Rady Starszych o przekształcenie Zboru.

2. Prawa wyborcze mają pełnoletni członkowie Zboru.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Zboru, z wyjątkiem opiniowania wniosku o przekształcenie Zboru, które wymaga udziału 4/5 liczby członków Zboru.

Zborowa Komisja Kontrolująca

Art. 24. 1. Zborowa Komisja Kontrolująca powoływana i odwoływana jest przez członków Zboru w składzie: przewodniczący i dwóch członków.

2. Do jej właściwości należy:

sprawdzanie zgodności prowadzenia ksiąg finansowych z przepisami obowiązującymi kościelne jednostki organizacyjne,

przedstawianie na bieżąco Pastorowi protokołów pokontrolnych,

przedstawianie corocznie Radzie Starszych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.

3. Członkiem Komisji może zostać członek Zboru, spoza Rady Starszych, posiadający merytoryczne przygotowanie do tej funkcji.

4. Zbory, w których nie można powołać Komisji Kontrolującej, podlegają w tym zakresie jurysdykcji Prezbitera Okręgowego.

Rozdział 7

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA

Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną

Art. 25. 1. Naczelna Rada Kościoła powołuje, przekształca i znosi jednostki organizacyjne Kościoła posiadające osobowość prawną.

2. Zakres działania jednostek organizacyjnych Kościoła posiadających osobowość prawną, obejmuje:

1) Seminaria, szkoły teologiczne i instytuty:

organizowanie rekrutacji kandydatów,

nauczanie i wychowanie studentów,

organizowanie praktyk,

udzielanie absolutorium i nadawanie tytułów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

2) Duszpasterstwa:

sprawowanie opieki duszpasterskiej nad dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, ludźmi chorymi, żołnierzami i więźniami,

krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,

katechizacja dzieci i młodzieży,

animowanie życia muzycznego w zborach i okręgach Kościoła,

organizowanie i prowadzenie szkolenia dla zborowych diakonii muzycznych,

organizowanie i prowadzenie seminariów oraz szkoleń

organizowanie i prowadzenie rekolekcji,

organizowanie wypoczynku i rekreacji.

3) Misje:

organizowanie i prowadzenie działalności misyjno-ewangelizacyjnej,

organizowanie i prowadzenie działalności pożytku publicznego i charytatywno-opiekuńczej,

przygotowywanie i emitowanie programów religijnych w środkach masowego przekazu,

organizowanie i prowadzenie opieki nad osobami uzależnionymi lub niepełnosprawnymi,

organizowanie i prowadzenie rekolekcji,

organizowanie wypoczynku i rekreacji,

organizowanie i prowadzenie seminariów oraz szkoleń.

strona  1 2 3 4 5 6 7 8

Źródło: http://kz.pl/kosciol/prawo-wewnetrzne-kz/

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego