Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________PREZYDIUM NACZELNEJ RADY KOŚCIOŁA

Art. 12. 1. Prezydium Naczelnej Rady Kościoła jest organem prawnym Kościoła uprawnionym do reprezentowania Kościoła jako całości w sprawach majątkowych oraz do opiniowania zmian w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do składania oświadczeń woli są uprawnieni: Prezbiter Naczelny, jego Zastępca lub członek Prezydium.

3. Zastępców Prezbitera Naczelnego i członków Prezydium powołuje Synod na wniosek Prezbitera Naczelnego spośród prezbiterów.

4. Zakres bieżącej działalności i kompetencji Prezydium ustala Naczelna Rada Kościoła.

5. W przypadku stałej niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji Zastępcy Prezbitera Naczelnego lub członka Prezydium, uzupełnienie składu Prezydium musi dokonać Synod na najbliższej sesji.

PREZBITER NACZELNY

Art. 13. 1. Prezbitera Naczelnego powołuje Synod na czteroletnią kadencję. Urząd ten można pełnić kolejno dwie kadencje.

2. Do kompetencji i obowiązków Prezbitera Naczelnego należy:

reprezentowanie Kościoła na zewnątrz,

kierowanie bieżącą działalnością Kościoła,

przewodniczenie Naczelnej Radzie Kościoła i jej Prezydium,

wnioskowanie o zwołanie Synodu na sesję nadzwyczajną celem dokonania zmian w składzie Prezydium między sesjami zwyczajnymi Synodu,

wnioskowanie do Zgromadzenia Okręgu celem dokonania zmian na stanowisku prezbitera okręgowego między sesjami Synodu,

wykonywanie uchwał Synodu, Naczelnej Rady Kościoła i jej Prezydium.

3. Prezbiterowi Naczelnemu przysługuje tytuł biskupa na czas sprawowania urzędu.

4. Kandydatów na Prezbitera Naczelnego zgłaszają Zgromadzenia Okręgu.

5. W przypadku stałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezbitera Naczelnego, jego kompetencje przysługują Zastępcy Prezbitera Naczelnego, do czasu zwołania Synodu na sesję nadzwyczajną, co powinno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy.

6. Synod może odwołać Prezbitera Naczelnego w przypadku głoszenia nauki niezgodnej z doktryną Kościoła, naruszania norm moralności chrześcijańskiej lub niewypełniania swoich obowiązków.

Rozdział 5

OKRĘGI

OKRĘG JAKO KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA

Art. 14. 1. Okręg jest kościelną osobą prawną Kościoła powołaną do wspierania skupionych w nim Zborów, koordynacji ich działań oraz realizowania zadań wykraczających poza możliwości pojedynczego Zboru.

2. Okręgi ustanawia, przekształca i znosi Synod na wniosek Naczelnej Rady Kościoła, określając ich liczbę, granice i nazwę.

3. Siedzibą Okręgu jest miejsce zamieszkania Prezbitera Okręgowego.


strona  1 2 3 4 5 6 7 8


Źródło: http://kz.pl/kosciol/prawo-wewnetrzne-kz/

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego